Strona główna

Projekt NOWOCZESNA EDUKACJA

Numer wniosku: RPWM.02.02.01-28-0146/16

Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki
Działanie 2.2 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Poddziałanie 2.2.1: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

Informacje o projekcie

 1. Projekt NOWOCZESNA EDUKACJA jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia I Mazury na lata 2014-2020, Działania 2.2 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
 2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPWM.02.02.01-28-0146/16-00 zawartej dnia 22.12.2016 r. w Olsztynie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – jako instytucji Zarządzającym RPO WiM na lata 2014-2020, a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Regionalnym – w partnerstwie z Gminą Świątki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Celem głównym projektu jest:
  • podniesienie kompetencji kluczowych uczniów kl. II-VII Szkoły Podstawowej w Świątkach w ramach I i II Typu projektu, poprzez realizację zajęć tematycznych, wyjazdów edukacyjnych, doposażenia szkoły. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli szkoły podstawowej w Światkach w okresie 1.01.2017r-31.12.2018r. w ramach I i II Typu projektu,poprzez realizację szkoleń tematycznych.
 • Zadanie.1. Szkolenie dla nauczycieli
 • Zadanie.2. Doposażenie Szkoły
 • Zadanie.1. Zajęcia tematyczne dla dzieci
 • Zadanie.2. Wycieczki edukacyjne

Partnerzy

Partnerem w projekcie jest Gmina Świątki
z siedzibą 11-008 Świątki 87.